Wojna 1919-1921

Udział mieszkańców  Ziemi Mosińskiej

w wojnie polsko-sowieckiej (1919-1921)

 

Tekst publikacji (plik *.pdf  1,6 MB)

 

Przedstawiamy Państwu kolejną, trzecią już publikację z serii „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”, tym razem poświęconą udziałowi mieszkańców Ziemi Mosińskiej w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, to krótki zarys przebiegu samej wojny, jak i udziału wybranych związków taktycznych i oddziałów w walkach na wschodzie. Opisany został tu przebieg walk tych związków taktycznych/oddziałów, w których służyli mieszkańcy Ziemi Mosińskiej.
Prezentacji biogramów mosińskich uczestników wojny polsko sowieckiej 1919-1921, poświęcona jest druga część publikacji. Dotychczas udało się zebrać informacje o nieco ponad 30-tu żołnierzach z Ziemi Mosińskiej. O ich udziale w walkach na froncie sowieckim świadczyłyby zebrane dokumenty lub przekaz rodzinny. Zdajemy sobie sprawę, że to liczba zdecydowanie zaniżona. Można przyjąć, iż zdecydowana większość spośród ok. 180 naszych powstańców wielkopolskich, praktycznie nie zdejmując mundurów uczestniczyła dalej w wojnie polsko-sowieckiej.
W okresie międzywojennym powstańcy samoorganizowali się w związki weteranów (w Mosinie istniało koło). Kultywowali pamięć o powstaniu wielkopolskim, choć nie zawsze spotykali się z przychylnością obozu piłsudczykowskiego. W czasie II wojny światowej, zmuszeni byli do ukrywania, często wręcz niszczenia świadectw swojego udziału w powstaniu, za który groziły przecież szykany, aresztowania, nawet śmierć. Po wojnie, wraz z umacnianiem się władzy komunistów, nauczeni doświadczeniem czasów okupacji niemieckiej, skrzętnie skrywali informacje i dokumenty świadczące o przebiegu ich służby wojskowej w czasie trwania wojny z Rosją sowiecką. Przez kilkadziesiąt lat przecież, władza „ludowa” potępiała tę wojnę i jej uczestników, uznając ją za sprzeczną z interesem Polski.  
Wraz z upływem czasu, żołnierze wojny polsko-sowieckiej umierali, zabierając do grobu pamięć o walkach, częstokroć nie przekazując też najbliższym wspomnień i dokumentów, z obawy przed mogącymi spotkać ich represjami. Stąd ogromna trudność w zebraniu informacji na potrzeby tej publikacji. Z kolei dane pochodzące jedynie przekazów rodzinnych, najczęściej są niekompletne i wyrywkowe. Nie poparte żadnymi dokumentami, nie pozwalają na precyzyjne ustalenie jednostki, w której służył dany uczestnik wojny.  
To wszystko skłania do uznania niniejszej publikacji za pierwszą próbę opisania podjętej problematyki, która w żadnym razie nie wyczerpuje tematu. Liczymy na to, że publikacja ta sprowokuje naszych mieszkańców do poszukiwania i ujawnienia informacji o kolejnych uczestnikach wojny polsko - sowieckiej 1919-1921 tak, jak to się stało w przypadku jednej z wcześniejszych publikacji. W roku 2008 bowiem, do opracowania „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” zebraliśmy ponad 130 biogramów, a dziś wiemy już o ok. 180 powstańcach.
Wierzymy, że dziś skromna wiedza na temat uczestników wojny polsko-sowieckiej, którzy byli mieszkańcami Ziemi Mosińskiej, z Waszą pomocą drodzy Czytelnicy ulegnie pogłębieniu, a niezapisane dotąd z powodu politycznych uwarunkowań przeszłości karty lokalnej historii, posłużą do celów poznawczych następnym pokoleniom.

Przemysław MIELOCH

 


Autorzy:
Przemysław Mieloch, Joanna Nowaczyk, Jacek Szeszuła

 

Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
Mosina 2009

© Copyright by Przemysław Mieloch
Wszelkie prawa zastrzeżone
Materiały zawarte w publikacji mogą zostać wykorzystane tylko z podaniem źródła

 

 

Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani