Królewskie Miasto Mosina

 

JOANNA NOWACZYK

W roku 2002, z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Mosinie, Izba Muzealna zaprezentowała wystawę 40 mosińskich archiwaliów. Są to reprodukcje najstarszych dokumentów źródłowych do dziejów Mosiny, które dziś zdobią ściany Mosińskiej Biblioteki Publicznej. 

Miasto królewskie

Prezentowane dokumenty pochodzą z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Najstarszym eksponatem jest pochodzący z 1358 r. pergaminowy dokument ze zbiorów warszawskich napisany po łacinie. Zaświadcza on, że „Mikołaj z Mosiny z synem Jaśkiem sprzedają sołectwo w Pożegowie Andrzejowi Wasilowiczowi”. W innym dokumencie z tych samych zbiorów – rękopisie z roku 1397 czytamy: „Jadwiga królowa polska i dziedziczka Węgier, zabezpiecza Mościcowi ze Stęszewa 60 grzywien na Mosinie”. 
Dokument ten określa stan własnościowy miasta, iż w tym czasie Mosina należy do dóbr królewskich (Wcześniej, w roku 1302 r. i przez następne dziesięciolecia XIV w. była dziedzicznym posiadaniu możnego rodu Łodziów z Gostynia). Ponadto Mosina jako centrum klucza tych dóbr, w roku 1397 jest siedzibą starostwa. Jego dzierżawcą, czyli starostą, w zastaw 60 grzywien groszy (za pożyczkę udzieloną na hipotekę miasta), zostaje wymieniony w tym, dokumencie Mościc ze Stęszewa herbu Łodzian, kasztelan poznański 1400-1425. Z XV-wiecznych archiwaliów odczytamy nazwiska późniejszych mosińskich starostów. To Piotr Bniński, kasztelan gnieźnieński, któremu Władysław Jagiełło zapisuje sumy w pięciu kolejnych dokumentach. Po śmierci Piotra, starostwo obejmuje jego najmłodszy syn, także Piotr, któremu w roku 1455, król Kazimierz Jagiellończyk „zapisuje 100 grzywien na Mosinie”. Wreszcie dzierżawę królewskiej Mosiny otrzymuje jego brat Maciej.  W dokumencie z roku 1457, opatrzonym królewską pieczęcią, figuruje on jako Maciej Moszyński. Jak to bywało w zwyczaju tamtych czasów, nazwisko ów Maciej przybrał od nazwy siedziby starostwa.

 

Przywileje i powinności

Ciekawą grupą archiwaliów, są te świadczące o przywilejach dla miasta. Nie dotrwał do naszych czasów oryginalny dokument lokacyjny z 1302 r., nadający Mosinie prawa miejskie wystawiony przez Mikołaja Przedpełkowica. Jego zapis znamy dziś z Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski z 1878 r. Miasto otrzymało wtedy grunty na terenie wsi Mosina. Wojewoda Mikołaj darował mieszczanom wsie Pożegowo i Krosno oraz Zarebek i Zarub, których położenia obecnie nie można ustalić. Mikołaj z Gostynia nadał też mieszkańcom ponad 3 jatki rzeźnicze i młyn. Mieszkańcy, którzy chcieli osiąść w Mosinie, uzyskali na 8 lat zwolnienia z podatków, a po tym czasie musieli płacić podatki i świadczyć daniny w naturze.
Zachowały się natomiast dokumenty wystawione przez królów: Władysława IV Wazę, Jana III Sobieskiego, Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czytamy w nich, że w roku 1429 król Władysław Jagiełło nadał Mosinie przywilej lokacyjny przenoszący miasto z prawa polskiego na prawo magdeburskie. Ponadto Mosina, decyzją króla mogła odbywać do 2 jarmarków rocznie, co miało dla miasta istotne znaczenie gospodarcze. Jak podaje inny dokument pochodzący od króla Stanisława, w 1774 r. na prośbę mieszczan, liczba dozwolonych jarmarków wzrosła do pięciu.

Prócz przywilejów, królewskie miasto miało swoje powinności. O jednej z nich mówi dokument z 1667 r., w którym „Jan Kazimierz, podskarbi wielki koronny, kwituje Kazimierza Radomickiego kasztelana [ówczesnego starostę – przy. autor] z oddania do skarbu kwoty starej i nowej z królewszczyzny Mosina.”. Wszystkie bowiem dobra królewskie, od roku 1653 musiały przekazać część swoich dochodów na utrzymanie stałego wojska, tzw. kwarcianego. Decyzje taką podjął na sejmie piotrkowskim Zygmunt II August, przeznaczając wówczas na ten cel czwartą część dochodów z królewszczyzn, czyli kwartę.

 

O cechach

Dwa XIII-wieczne dokumenty odsłaniają maleńki skrawek obrazu życia społecznego miasta. O działalności rzemiosła w Mosinie wiadomo już wcześniej, w końcu XIV w. Jednak pierwsze źródłowe informacje o cechach Płócienników oraz stolarzy, stelmachów, kołodziejów, bednarzy, testerów i kowali, pochodzą z dokumentów z roku 1752 i 1775, nadających wymienionym cechom statut. Kolejne dwa archiwalia wymieniają działający tu już w poł. XVIII w. cech piekarzy: „Ustawy i prawa cechu piekarskiego w Mosinie z 1848 r.” oraz „Prośba o zatwierdzenie praw cechowych piekarzom z Kórnika z roku 1826”. W tym ostatnim, kórniccy piekarze zwracają się do radcy Ziemskiego z o zatwierdzenie praw cechowych wzorowanych na statucie cechu piekarskiego z Mosiny. Wreszcie w zatwierdzeniu przez Augusta III Sasa przywileju dla bractwa Strzeleckiego w Mosinie, opatrzonym datą 14 maja 1762 r., dowiadujemy się, że już rok wcześniej istniało w mieście bractwo, które swoją działalność prowadzi po dzień dzisiejszy…

Zachęcam do obejrzenia reprodukcji archiwaliów w mosińskiej bibliotece.

 

 

 

Fot. źródło: Mosińskie archiwalia, Izba Muzealna w Mosinie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, luty-maj 2002.

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka