50 lat minęło jak jeden dzień

JACEK SZESZUŁA

 

W tym roku w grudniu minie 50 lat od chwili, kiedy jako SP Nr 2 w Mosinie wprowadziliśmy się do długo oczekiwanego, nowego budynku szkolnego przy ul. Sowinieckiej.
Patrząc z perspektywy czasu, budynek zmienił się. Zmianie też uległo jego najbliższe otoczenie. I tak: wspomnienia pozostały po Spółdzielni „Piast”, która produkowała różne elementy budowlane, płytki chodnikowe, wiatraku pp. Łojewskich, popularnej „obróbce”. Wyrosły bloki „Lubonianki”, szereg domów jednorodzinnych, niektóre ulice uzyskały nawierzchnię utwardzoną, chodniki. Poznikały z krajobrazu Sowinieckiej i Gałczyńskiego aleje czereśniowe przeplatane jabłoniami … Czas nieubłaganie przekroczył granicę XXI wieku.
W czerwcu br. obecna dyrekcja i rada pedagogiczna Zespołu Szkół planuje upamiętnić 50 rocznicę rozpoczęcia nauki przez SP Nr 2 w nowym budynku przy ul. Sowinieckiej, organizując spotkania pokoleniowe z imprezami towarzyszącymi temu wydarzeniu. Dlatego warto przypomnieć niektóre fakty, towarzyszące powstaniu placówki oświatowej, jaką była Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie.
2 grudnia 1967 r. oddano do użytku nowy budynek przeznaczony dla SP Nr 2. Ówczesna „Gazeta Poznańska” tak opisała to wydarzenie: „Kilka dni temu oddana została do użytku Szkoła Podstawowa w Mosinie wybudowana kosztem 8 250 tys. zł. Szkole nadano imię Gwardii Ludowej. Obiekt wykonano bardzo solidnie, czego wyrazem był list pochwalny wyrażający uznanie, skierowany do PRB NR 4 w Poznaniu przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu. Przy jej wyposażeniu pomógł zakład opiekuńczy, którym jest Fabryka Mebli w Mosinie. Należy dodać, iż nowa szkoła pozwoli zlikwidować 3-zmianowe nauczanie będące dotąd koniecznością”. Tak na marginesie – szkoła od maja 1962 r. nosiła imię Gwardii Ludowej.
Jak doszło do tego, że w Mosinie powstała SP Nr 2? Trochę historii…

Po wyzwoleniu miasta spod okupacji hitlerowskiej (25 I 1945 r.), władze miejskie natychmiast przystąpiły do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży. W pierwszym rzędzie należało przygotować bazę szkolną, która wymagała gruntownego remontu (3 budynki) oraz uzupełnić wyposażenie w podstawowe meble szkolne. Kolejnym zadaniem było utworzenie zespołu nauczycielskiego spośród tych pedagogów, którzy powracali do Mosiny z wojennej tułaczki. Następnie nauczyciele przystąpili do sprawdzenia podstawowych wiadomości uczniów, aby na tej podstawie zakwalifikować ich do odpowiednich poziomów klasowych.
Już 1 III 1945 r. miała miejsce w sali Bronisława Noskiewicza (późniejsze kino) uroczystość rozpoczęcia nauki w polskiej szkole. To wydarzenie odbyło się w obecności władz miasta, Komendanta Wojennego kpt. Mamonowa, przedstawicieli Wojska Polskiego. Zajęcia szkolne rozpoczęło 805 uczniów zorganizowanych w 14 oddziałach, mających do dyspozycji 7 izb lekcyjnych. Nauczycielami byli: Leonard Pierzyński — kier. szkoły, Stanisława Stróżyńska, Maksymilian Bienert, Stanisław Bijakowski, Bogumiła Mayer, Bożena Laskowska, Aleksandra Skrzypczyńska. Utworzono też 2 klasy kursu przygotowawczego do I klasy liceum (86 uczniów). Od września roku szkolnego 1945/46, zostali zatrudnieni: Edmund Adamski, Halina Dębińska, Irena Kierczyńska, Edward Kunc, Helena Kusztyba, Jadwiga Mazurowska, Zbigniew Miczko, Wiktoria i Kazimierz Myszkierowie, Bronisława Płatek, Paszkowska Anastazja, Marta Tetzlaff. Również od jesieni 1947 r. do sierpnia 1949 r. trwała rozbudowa budynku przy ul. Szkolnej. Do 31 sierpnia 1951 r. w naszym miasteczku była tylko jedna szkoła podstawowa.
Z dniem 1 IX 1951 r., decyzją Wydziału Oświaty PPRN w Śremie, w Mosinie zaczęły działać dwie szkoły podstawowe.
SP Nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD). Kierownikiem tej szkoły został Leonard Pierzyński. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach – przy ul. Szkolnej i Kolejowej.
SP Nr 2 – kierownikiem był Tadeusz Kozłowski ze Śremu. Szkoła była zlokalizowana w budynku przy ul. Kościelnej. Dwie klasy I tej szkoły umieszczono w pałacu na Budzyniu. Od 1952 r. kierownictwo szkoły objął Marian Karbowski, który wraz z żoną Anną przybyli z Bnina. W roku szkolnym 1955/56 szkoła ta liczyła 363 uczniów zorganizowanych w 10 oddziałach I-VII. Nauczanie w szkole prowadzili: Marian Karbowski – kierownik, Edmund Adamski, Maksymilian Bienert, Izabela Bobrowska (od 1956 r. Mazur), Anna Karbowska, Stanisław Kałużyński, Edward Kunc, Teodora Linke, Wiktoria Myszkier, Piotrowski Sylwester (opiekun Organizacji Harcerskiej). Po odbyciu służby wojskowej, do pracy w szkole powrócił 9 XII 1955 r. Roman Perła a powołanie do wojska otrzymał od 3 XII 1955 r. Sylwester Piotrowski. W następnym roku szkoła liczyła już 440 uczniów w 11 oddziałach, a kadra nauczycieli zwiększyła się o: Marię Janiszewską i Marię Nowicką (OH).
W styczniu 1957 r. omawiano na radach pedagogicznych sprawę ponownego połączenia obydwu szkół. Była to inicjatywa Wydziału Oświaty PPRN w Śremie. Obydwie szkoły wypracowały pozytywne stanowiska dotyczące tego zagadnienia. I tak od 1 IX 1957 r. rozpoczęła działalność znów jedna szkoła podstawowa w Mosinie jako Publiczna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Jej kierownikiem został Leonard Pierzyński a zastępcą Marian Karbowski. Dla nauczania klas I – IV przeznaczono budynki przy ul. Kościelnej i Kolejowej. Starsze klasy uczyły się w budynku przy ul. Szkolnej ze względu na stosunkowo dobre wyposażenie i infrastrukturę. Szkoła liczyła wówczas 1046 uczniów i zatrudniała 26 nauczycieli.
Taki stan rzeczy nie trwał zbyt długo. Kolejna już reorganizacja szkolna miała miejsce w 1959 r. Wynikało to z nowego spojrzenia tym razem Wydziału Oświaty PPRN w Poznaniu, na sprawy szkolnictwa w Mosinie. W wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów z 1957 r., Mosina z dniem 1 I 1958 r. została odłączona z pow. śremskiego i weszła w skład pow. poznańskiego. Stąd decyzją władz pow. poznańskiego, z dniem 1 IX 1959 r. na terenie Mosiny rozpoczęły powtórnie swoją działalność dwie szkoły podstawowe:
- SP Nr 1 – dla dzieci mieszkających na północ od biegu kanału wraz z uczniami z Pożegowa i Niwki Starej. Budynek dla tego obwodu znajdował się przy ul. Szkolnej w Mosinie. Kierownikiem został Leonard Pierzynski a zastępcą Alicja Poczykowska.
- SP Nr 2 – dla dzieci mieszkających na południe od nurtu kanału oraz dla dzieci po ukończeniu V klasy z Krosna i Krosinka. Bazę szkolną stanowiły przy ul. Kościelnej i Kolejowej (8+3 izby). Kierownikiem tej placówki został Marian Karbowski a jego zastępcą Urszula Książkiewicz.
W 1959 r. do „2” uczęszczało 576 dzieci zorganizowanych w 15 oddziałach. Nauczanie prowadzili: Marian Karbowski, Urszula Książkiewicz, Edmund Adamski, Maksymilian Bienert, Maria Budzyń, Halina Desperak, Nikodem Grzegorzewicz, Anna Karbowska, Maria Janiszewska, Marian Latanowicz, Wiktoria Myszkier, Roman Perła, Zdzisław Rajewski, Stanisław Sobierajewicz, Maria Stróżyk (Tomaszewska), Izabela Tietz. Biblioteką zajmowała się Irena Opielewicz. W kolejnych latach zostali zatrudnieni w szkole: Stefania i Leszek Stachowiakowie, Halina Kuczmerowicz, Olejnik (?), Joanna Ośniałowska, Zofia Gościnna, Teresa Kurzawa, Helena i Stanisław Deptułowie i piszący te słowa. Sukcesywnie wzrastała też liczba uczniów i oddziałów. Powodowało to konieczność „wypożyczania” lokali do nauczania. Np. w 1967 r. szkoła miała 11 izb dla 24 oddziałów uczniowskich. Znacznej pomocy lokalowej udzieliły wówczas OSP w Mosinie, przekazując do nauczania swoją świetlicę na I piętrze oraz nasz zakład opiekuńczy Fabryka Mebli, popularna „obróbka”, gdzie również w tamtejszej świetlicy uczyły się nasze klasy. Budowa nowego budynku dla szkoły stała się na początku lat 60 koniecznością. Wskazywano dwie lokalizacje: plac przy tzw. „strzelnicy” i teren przy ul. Sowinieckiej.
I tak doszliśmy do przekazania SP Nr 2 nowego budynku z salą gimnastyczną — jedyną wówczas w Mosinie, świetlicą i kuchnią, z dużym a pokrytym żużlem boiskiem rekreacyjnym – co stało się 2 XII 1969 roku. Szkoła Nr 2, której początku należy się doszukiwać w 1951 r., pomimo wielu zawirowań zwłaszcza w latach 1999 i 2003, zmian kolejnych roczników uczniowskich, zmian organizacji dowożenia, organizacji pracy szkoły, kadry nauczycielskiej — trwa w służbie dla mosińskiego społeczeństwa do dzisiaj …

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci